Natječaj za upis djece u 2020./2021.

OPĆINA IVANKOVO

DJEČJI VRTIĆ IVANKOVO

Ravnateljica vrtića

 

KLASA: 601-03/20-01/1

URBROJ: 2188/03-JT-1-20-2

Ivankovo, 25. lipnja 2020.

Na temelju članka 80. Statuta Dječjeg vrtića Ivankovo, KASA: 012-03/20-01/1, URBROJ: 2188/03-JT-1-20-2, i Odluke o upisu djece u Vrtić u predškolsku 2020./2021., KLASA: 601-03/20-01/1, URBROJ: 2188/03-JT-1-20-1, ravnateljica vrtića objavljuje

NATJEČAJ  ZA UPIS DJECE

U DJEČJI VRTIĆ IVANKOVO U PEDAGOŠKOJ 2020./2021.

 1. PLAN UPISA

 

Prema Planu upisa raspisuje se Natječaj za upis djece u redoviti (cjelodnevni 10-satni program i poludnevni 4 – 5 satni) program u  slijedeće objekte Dječjeg vrtića Ivankovo:

 

 •  Područni objekt Dječji vrtić Izvor, Rojičani 85 a, 32281 Ivankovo
 •  Područni objekt Dječji vrtić Pčelica, Josipa Jurja Strossmayera 19 a, 32282 Retkovci

 

Dječji vrtić Ivankovo

Područni objekt Izvor, Rojčani 85 a, 32281 Ivankovo

 

SKUPINA BROJ DJECE
Mješovita odgojno-obrazovna skupina  od   1– 3 godina 30
Mješovita odgojno-obrazovna skupina  od   3 – 7 godina 75
UKUPNO 105

 

Dječji vrtić Ivankovo

Područni objekt Pčelica, Josipa Jurja Strossmayera 19 a, 32282 Retkovci

 

SKUPINA BROJ DJECE
Mješovita odgojno-obrazovna skupina  od   3-7godina 48
UKUPNO 48

 

II. ZAHTJEVI ZA UPIS

 

Zahtjevi za upis u Dječji vrtić Ivankovo, u nastavku Vrtić, primat će se u prostorijama Dječjeg vrtića Ivankovo, Ivankovo, Vatrogasna 2, u roku od 15 dana od dana objavljivanja  natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Ivankovo.

 

Roditelj je dužan prijavu na natječaj i sve potrebne dokumente predati u natječajnom roku.

Sve prijave pristigle po isteku natječajnog roka su nepravovremene i neće se razmatrati.

Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu na natječaj moraju biti napisani hrvatskim jezikom i pismom ili s ovjerenim prijevodom/prijepisom na hrvatski jezik i pismo, u suprotnom se ti dokumenti neće razmatrati.

 

Zahtjev za upis djece podnose roditelji/skrbnici za sljedeće programe:

 •  cjelodnevni desetsatni program
 •  poludnevni petosatni program.

 

III. PRAVO I PREDNOST ZA UPIS

U skladu s člankom 20. Zakona o predškolskom odgoju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) prednost pri upisu imaju:

 •  djeca roditelja žrtve ili invalida Domovinskog rata
 •  djeca iz obitelji s troje ili više djece
 •  djeca zaposlenih roditelja
 •  djeca s teškoćama u razvoju
 •  djeca samohranih roditelja i djeca  u udomiteljskim obiteljima
 •  djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
 •  djeca roditelja koja primaju doplatak  za djecu.

IV. DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE U VRTIĆ

Roditelj je kod prijavljivanja na natječaj obvezan dostaviti :

 •  prijavu na natječaj
 •  presliku rodnog lista djeteta
 •  presliku osobne iskaznice roditelja/skrbnika/udomitelja ili potvrda o prijavljenom boravištu
  •  potvrde Porezne uprave o dohotku za roditelje/skrbnike/udomitelje.

Roditelj djeteta koje ostvaruje neko od prava prednosti iz točke III., dostavlja sljedeće dokumente kojima dokazuje pravo prednosti i ostvaruje pravo na pripadajuće bodove:

 •  presliku rješenja nadležnog tijela kojim se dokazuje da je roditelj djeteta invalid Domovinskog rata
 •  preslika rodnog lista ili osobne iskaznice za svako dijete u obitelji koje do datuma objave natječaja nije navršilo 15 godina starosti
  •  potvrdu o radnom stažu iz mirovinskog osiguranja ne stariju od datuma objave natječaja dokazuje da su jedan ili oba roditelja/skrbnika/udomitelja zaposleni
  •  presliku dokumentacije zdravstvene ustanove o teškoćama u razvoju djeteta
  •  presliku dokaza o statusu samohranog roditelja  (sudsko rješenje ili izvod iz matične knjige rođenih samohranog roditelja ili smrtni list ili rješenje nadležnog tijela)
  •  presliku rješenja o udomiteljstvu izdanu od nadležnog tijela
  •  dokaz o primanju dječjeg doplatka (potvrda ili rješenje HZZM-o) ne stariji od 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja.

V. REZULTATI UPISA

 

Rezultati se objavljuju javno na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Ivankovo najkasnije do 30 dana od dana objave natječaja.

 

Na temelju Odluke Upravnog vijeća o upisu djece, ravnatelj će izdati rješenje o upisu djeteta.

Roditelj/skrbnik nezadovoljan privremenim rezultatima upisa može izjaviti žalbu Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 dana od dana objave. Istekom roka žalbe i donošenjem odluka po žalbi, utvrđuje se konačna lista o upisu koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Vrtića.

 

Zahtjev koji roditelj/skrbnik ne podnesu u roku koji je naveden u javnoj objavi neće biti razmatran.

 

Podaci prikupljeni iz dokumenata za upis djece koristit će se samo u svrhu upisa djeteta u Vrtić.

 

 

Ravnateljica