Akti vrtića

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada vrtić Ivankovo, 31. 07. 2020

Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća, NOVI

Poslovnik o radu Upravnog vijeća, NOVI

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka, NOVI

Pravilnik o upisu djece i načinu ostvarivanja prava korisnika usluga, NOVI

Statut novi

Državni pedagoški standard

Financijski plan

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Financijsko izvješće za 2019. godinu

Bilješke uz Godišnje financijske izvještaje proračunskog korisnika za 2019. godinu

Financijsko izvješće za drugo tromjesečje 2020.godine.

Financijsko izvješće za prvo tromjesečje 2020. godine

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Godišnji plan i program

Izvješće o radu 2018./2019.

Kurikulum vrtića

Mjerila za financiranje i utvrđivanje cijena usluga Dječjeg vrtića Ivankovo

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (NN, 5/2015)

Odluka o preventivnim mjerama sprječavanja širenja koronavirusa – COVID-19 u Dječjem vrtiću Ivankovo

Plan klasifikacijskoh oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata

Plan upisa djece u Dječji vrtić Ivankovo za pedagošku godinu 2020./2021.

Popis ugovora 2019.

Popis ugovora 2020.

Poslovnik o radu OV Dječjeg vrtića Ivankovo

Poslovnik o radu UV Dječjeg vrtića Ivankovo

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (NN 83/2001)

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Vrtića

Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Ivankovo

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada vrtić Ivankovo

Pravilnik o upisu djece i načinu ostvarivanja prava korisnika usluga

Pravilnik o zaštiti na radu u DV Ivankovo

Pravilnik o zaštiti od požara DV Ivankovo

Statut

Upravno vijeće

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Zakon o radu

Zakon o ustanovama

Zakon o zaštiti na radu (NN, 71/2014)

Zakon o zaštiti od požara (NN, 92/2010)