Obavijest o upisu djece u Dječji vrtić Ivankovo, 2020./2021.

Dragi roditelji, Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Ivankovo bit će raspisan 6. srpnja. 2020.

Prijave na natječaj obvezni su podnijeti roditelji za djecu:

– koja trenutno pohađaju Vrtić

– koju će po prvi put upisati u Vrtić.

Prijavni obrazac za upis djeteta možete podići u Vrtiću radnim danom od 8.00 do 16.00 h ili ga preuzeti s mrežne stranice Vrtića.

S poštovanjem

ravnateljica

Rosana Knežević, mag. praesc. educ.

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ IVANKOVO

Upravno vijeće

KLASA: 601-05/20-01/6

URBROJ: 2188/03-JT-1-20-2

Ivankovo, 25. lipnja 2020.

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 30. i 31. Statuta Dječjeg vrtića Ivankovo, Upravno vijeće na 30. sjednici održanoj 25. lipnja 2020. donosi

PRAVILNIK O UPISU DJECE

I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA KORISNIKA USLUGA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način ostvarivanja prava na upis djece u Dječji vrtić Ivankovo (u daljnjem tekstu: Vrtić) i postupak upisa u Vrtić.

Članak 2.

U Vrtić upisuju se djeca koja do početka pedagoške godine navršavaju 1 godinu života pa do polaska u osnovnu školu.

U novu pedagošku godinu upisuje se onoliko djece koliko je predviđeno planom upisa, upisuju se djeca koja pravo upisa ostvare putem natječaja.

Članak 3.

Povjerenstvo za upis, imenovano od strane Upravnog vijeća, utvrđuje ljestvice poretka za upis djece u pedagošku godinu koja traje od 1. rujna tekuće godine do 31. kolovoza sljedeće godine.

PROVEDBA NATJEČAJA ZA UPIS DJECE

Članak 4.

Svake godine, najkasnije do 31. svibnja, na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Vrtića i Osnivača te na javnim oglasnim pločama za građanstvo, Vrtić objavljuje natječaj za upis djece u novu pedagošku godinu. Raspisani natječaj treba biti otvoren 15 dana.

Natječaj mora sadržavati sve potrebne upute za roditelje, a obvezno:

 •  rok za podnošenje prijave i mjesto podnošenja prijave
 •  popis dokumentacije koja se prilaže uz prijavu
 •  vrstu programa i broj polaznika svakog programa za koji se vrši upis djece
 •  rok i mjesto objave rezultata natječaja
 •  način ostvarivanja i zaštite prava sudionika u postupku upisa.

Članak 5.

Prednost upisa imaju djeca  s područja Općine Ivankovo, što znači da će Povjerenstvo za upis najprije na ljestvici poretka rangirati djecu s područja Općine Ivankovo prema broju ostvarenih bodova, a nakon njih djecu s područja drugih općina prema broju ostvarenih bodova.

Mjerila i postupci za ostvarivanje prednosti pri upisu djece u redovne programe u skladu s

člankom 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju su:

 •  djeca roditelja žrtve ili invalida Domovinskog rata
 •  djeca iz obitelji s troje ili više djece
 •  djeca zaposlenih roditelja
 •  djeca s teškoćama u razvoju
 •  djeca samohranih roditelja i djeca  u udomiteljskim obiteljima
 •  djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
 •  djeca roditelja koja primaju doplatak  za djecu.

Članak 6.

Za ostvarivanje prednosti iz članka 5. određuje se bodovni kriterij prema sljedećem modelu:

 •  za dijete invalida Domovinskog rata – 5 bodova
 •  za drugu djecu (do 15 godina starosti) iz obitelji  – za svako dijete koje nije kandidat na natječaju za upis 2 boda
 •  dijete zaposlenih roditelja/skrbnika/udomitelja:

jedan zaposleni roditelj/skrbnik/udomitelj-  25 bodova

oba zaposlena roditelja/skrbnika/udomitelja  -60 bodova;

zaposleni samohrani roditelj/skrbnik/udomitelj – 60 bodova

 •  dijete s teškoćama u razvoju – 5 bodova
 •  dijete samohranih roditelja – 5 bodova;
 •  dijete u udomiteljskoj obitelji – 5 bodova
 •  dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – 10 bodova
 •  dijete roditelja koji primaju dječji doplatak – 5 bodova

Pojam „dijete“ se u ovome članku, s iznimkom podstavka 2, koristi u značenju „dijete, kandidat na natječaju za upis“.

Članak 7.

Roditelj je kod prijavljivanja na natječaj obavezan dostaviti :

– prijavu na natječaj

– presliku rodnog lista djeteta

– presliku osobne iskaznice roditelja ili potvrda o prijavljenom boravištu

– potvrde Porezne uprave o dohotku za roditelje/skrbnike/udomitelje

Roditelj djeteta koje ostvaruje neko od prava prednosti iz članka 8., dostavlja sljedeće dokumente kojima dokazuje pravo prednosti i ostvaruje pravo na pripadajuće bodove:

– presliku rješenja nadležnog tijela kojim se dokazuje da je roditelj djeteta invalid Domovinskog rata

– preslika rodnog lista ili osobne iskaznice za svako dijete u obitelji koje do datuma objave natječaja nije navršilo 15 godina starosti

– potvrdu o radnom stažu iz mirovinskog osiguranja ne stariju od datuma objave natječaja dokazuje da su jedan ili oba roditelja/skrbnika/udomitelja zaposleni

– presliku dokumentacije zdravstvene ustanove o teškoćama u razvoju djeteta

– presliku dokaza o statusu samohranog roditelja  (sudsko rješenje ili izvod iz matične knjige rođenih samohranog roditelja ili smrtni list ili rješenje nadležnog tijela)

– presliku rješenja o udomiteljstvu izdanu od nadležnog tijela

– dokaz o primanju dječjeg doplatka (potvrda ili rješenje HZZM-o) ne stariji od 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja

Članak 8.

Roditelj je dužan prijavu na natječaj i sve potrebne dokumente predati u natječajnom roku.

Sve prijave pristigle po isteku natječajnog roka su nepravovremene i neće se razmatrati.

Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu na natječaj moraju biti napisani hrvatskim jezikom i pismom ili s ovjerenim prijevodom/prijepisom na hrvatski jezik i pismo, u suprotnom se ti dokumenti neće razmatrati.

Članak 9.

Povjerenstvo za upis za svako dijete utvrđuje broj bodova koji služi za utvrđivanje mjesta na ljestvici poretka.

Ako se na ljestvici poretka nađe više djece s istim brojem bodova, više mjesto na ljestvici ostvaruje:

 •  dijete koje je u prethodnoj pedagoškoj godini pohađalo redovni (cjelodnevni ili poludnevni) program Vrtića
 •  zatim dijete u godini prije polaska u školu
 •  dijete roditelja invalida Domovinskog rata
 •  zatim dijete čija obitelj ima manji prihod po članu obitelji, što dokazuju potvrdama Porezne uprave o dohotku za sve članove obitelji.

Članak 10.

Odluku o upisu djece u Vrtić donosi Upravno vijeće na temelju prijedloga Odluke  i zapisnika rada Povjerenstva za upis kojeg imenuje Upravno vijeće, a u čijem su sastavu:

1. ravnatelj Vrtića

2. predstavnik Vrtića

3. predstavnik Osnivača

Članak 11.

O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.

Povjerenstvo je dužno u roku od 10 dana po zaključenju roka za podnošenje prijava za upis podnijeti Upravnom vijeću izvješće o rezultatima upisa, odnosno prijedlog Odluke o upisu.

Članak 12.

Upravno vijeće na temelju izvješća i prijedloga Povjerenstva za upis donosi Odluku o upisu za tekuću pedagošku godinu.

Privremena ljestvica poretka objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Vrtića sa sljedećim podacima:

 •  ime i prezime djeteta
 •  broj ostvarenih bodova
 •  redni broj djeteta na ljestvici poretka

Članak 13.

Protiv odluke Povjerenstva za upis roditelj ima pravo žalbe Upravnom vijeću Vrtića u roku od 8 dana od dana objave rezultata upisa na oglasnoj ploči Vrtića.

Članak 14.

Upravno vijeće odlučuje o žalbi najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka žalbe.

Upravno vijeće odbacuje žalbu ako je nepravovremena ili je podnijeta od neovlaštene osobe.

Upravno vijeće može žalbu odbiti kao neosnovanu ili je uvažiti na način da se žaliteljevom

djetetu odredi novi broj bodova na temelju kojih će se odrediti odgovarajuće mjesto na ljestvici poretka.

Po isteku žalbenog roka i odluka Upravnog vijeća o pristiglim žalbama objavljuje se konačna ljestvica poretka.

 

Članak 15.

Nakon utvrđivanja konačne ljestvice poretka, tijekom pedagoške godine se ne objavljuje novi natječaj za upis djece u Vrtić.

Ukoliko se tijekom pedagoške godine pojavi mogućnost upisa jednog ili više djece, pravo upisa ostvaruje se na temelju postojeće ljestvice poretka za tekuću pedagošku godinu na način da se novootvoreno mjesto najprije ponudi djetetu s najvećim brojem bodova te slijedom svakom sljedećem djetetu prema broju bodova od najvišeg do najnižeg.

Članak 16.

U Vrtić se iznimno tijekom pedagoške godine mogu upisati djeca koja se nađu u nepredviđenim životnim okolnostima (zdravstveno stanje djeteta, smrt roditelja ili skrbnika, teška bolest roditelja ili skrbnika, napuštanje djeteta i druge okolnosti) o čemu odlučuje ravnatelj uz prethodnu suglasnost Osnivača.

Članak 17.

U Vrtić se, prema uvjetima iz članka 7., mogu primiti djeca s područja drugih lokalnih samouprava.

Roditelji mogu dostaviti suglasnost lokalne jedinice o sufinanciranju za dijete iz druge lokalne jedinice.

Ukoliko tu suglasnost ne dostave, roditelji plaćaju punu ekonomsku cijenu Vrtića.

 

UPIS DJECE U PROGRAME VRTIĆA

Članak 18.

Djeca upisana po natječaju započinju ostvarivati programe Vrtića od 1. rujna tekuće godine.

Članak 19.

Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu, roditelj/skrbnik je obvezan: dostaviti Vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta i cjepnu iskaznicu djeteta, potpisati izjavu o ovlaštenim osobama koje mogu dovoditi i odvoditi dijete iz Vrtića, potpisati s Vrtićem Ugovor o međusobnim pravima i obvezama davatelja i korisnika usluga.

Dijete također ne može početi pohađati Vrtić ukoliko roditelji nisu podmirili ranija dugovanja po osnovu korištenja usluga Vrtića.

Članak 20.

Djeca se upisuju u Vrtić i raspoređuju u odgojne skupine prema mjerilima utvrđenim  Državnim pedagoškim standardom.

Članak 21.

Dijete iznimno može pohađati Vrtić kraće vrijeme od vremena koje je utvrđeno za pojedini  program, samo kada je to u interesu zdravlja djeteta o čemu na temelju stručnog mišljenja odlučuju ravnatelj i stručni suradnik.

Članak 22.

Prilikom prelaska djeteta u drugu predškolsku ustanovu, djetetu se izdaje potvrda u koju se unose podaci o reguliranim međusobnim pravima i obvezama.

Vrtić u pravilu ne može primiti dijete bez potvrde iz koje je vidljivo da je korisnik usluga uredno podmirio svoje obveze u predškolskoj ustanovi u kojoj je dijete ranije ostvarivalo redovni ili program predškole.

ISPISI DJECE IZ VRTIĆA


Članak 23.

Dijete može biti ispisano iz Vrtića na zahtjev roditelja/skrbnika.

Roditelji/skrbnici dužni su obavijestiti Vrtić o namjeri prestanka korištenja usluga Vrtića, najmanje petnaest dana prije namjere prekida korištenja usluga.

Ispisnicu potpisuju roditelj/skrbnik djeteta i ravnatelj Vrtića.

Ukoliko roditelji/skrbnici prestanu koristiti usluge Vrtića, a da prethodno nisu ispisali dijete, dužni su platiti troškove za vrijeme koje je potrebno da Vrtić izvrši ispis.


Članak 24.

Dijete će biti ispisano iz Vrtića ukoliko se roditelji/skrbnici ne pridržavaju odredbi ugovora o međusobnim pravima i obvezama sklopljenog s Vrtićem.

Roditelji/skrbnici koji bez opravdanog razloga ne dovedu dijete u roku od 3 dana od početka nove pedagoške godine, a o tome ne obavijeste Vrtić, smatrat će se da su odustali od upisa te će dijete biti ispisano iz Vrtića.

Odluku o ispisu donosi ravnatelj.

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 25.

Izmjene i dopune ovoga Pravilnika mogu se vršiti na način i u postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Prijedlog za izmjene i dopune ovoga Pravilnika mogu podnijeti osnivač Vrtića, Upravno i Odgojiteljsko vijeće, ravnatelj/ica i roditelji/skrbnici polaznika Vrtića preko svoga predstavnika/ce u Upravnom vijeću.


Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Vrtića.

Ravnateljica vrtića                                                                 Predsjednik Upravnog vijeća